Saaran vaaliteesit: Kestäviä ratkaisuja

Suomi on ohjattava kestävälle tielle uuden hyvinvoinnin luomiseksi. Tehdään puhtaasta ympäristöstä valttikorttimme, luodaan hyvinvointia ennaltaehkäisemällä ongelmia ja otetaan kaikki mukaan päätöksentekoon.

1) Puhdas ympäristö valttikortiksi

-Puhdas ympäristö, kaunis luonto ja ilmastoystävällinen teknologia ovat maamme vahvuuksia. Tehdään Suomesta ilmastopäästötön vuoteen 2050 mennessä. Suunnataan tuet päästöttömiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

-Tehostetaan luonnonsuojelua. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja pidetään kiinni jo sovituista ympäristönsuojelutavoitteista.

-Tehdään ympäristömatkailusta ja luonnon rauhasta sekä kauneudesta maamme vetonaula.

-Luodaan uutta työtä vihreällä teknologialla: Investoidaan energiatehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

-Otetaan eläinten hyvinvointi niitä koskevien päätösten lähtökohdaksi. Lopetetaan turkistarhaus, tehostetaan uhanalaisten lajien suojelua, parannetaan huomattavasti tuotantoeläinten kohtelua ja estetään lemmikkieläinten kaltoinkohtelu.

-Tehdään Itämerestä terve vähentämällä päästöjä ja edistämällä aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä.

-Edistetään pyöräilyä, raideliikennettä, joukkoliikennettä ja yhteisautoilua. Rakennetaan tunnin juna Turusta Helsinkiin ja tehdään raideliikenteestä edullisempaa avaamalla se kilpailulle.

-Suunnitellaan ja kaavoitetaan kaupunkialueita kauaskatseisesti ja kestävästi. Rakennetaan viihtyisää lähiympäristöä.

-Siirrytään käyttämään ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa. Parannetaan energiatehokkuutta, vähennetään energiankulutusta ja tuotetaan enemmän energiaa tuulella, auringolla sekä uusiutuvalla biovoimalla.

-Ehkäistään ympäristörikollisuutta tehokkaammalla valvonnalla ja tiedotuksella kehittyvästä ympäristölainsäädännöstä.

 

2) Hyvinvointia ongelmat ehkäisemällä

-Ongelmien ennaltaehkäisy on sekä säästötoimenpide että investointi. Lisätään ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita, nuorten mielenterveyspalveluita, koulujen resursseja ja terveydenhuoltoa.

-Taataan kaikille opiskelijoille kunnollinen terveydenhuolto. Pyritään takaamaan kaikille tasavertaisen hyvä terveydenhuolto ikään, työhön tai koulutustaustaan katsomatta.

-Turvataan kaikille opiskelijoille maksuton koulutus ja elämiseen riittävä opintotuki.

-Ehkäistään syrjäytymistä tarttumalla tositoimiin nuorisotyöllisyyden lisäämiseksi ja nuorisotakuun toteuttamiseksi. Täysin vailla työkokemusta oleva nuori jää helposti työttymyyden kierteeseen.

-Panostetaan laadukkaaseen koulutukseen ja koululaisten hyvinvointiin. Lopetetaan kouluista ja lapsista säästäminen.

-Vähennetään köyhyyttä laadukkailla julkisilla palveluilla, työn tasaisemmalla jakamisella ja riittävällä toimeentulolla.

-Tehdään työnteosta aina kannattavaa ja siirrytään sosiaaliturvaa yksinkertaistavaan perustuloon. Perustulon ideana on helpottaa itsensätyöllistäjien sekä pätkätyöläisten asemaa ja poistaa työelämän epävarmuutta.

-Siirrytään kohti elvyttävää talouspolitiikkaa – Luodaan työpaikkoja investoimalla mm. raiteisiin, energiatehokkuuteen, vihreään teknologiaan, IT-alalle ja palveluihin. Ehkäistään harmaata taloutta, kitketään verovälttelyä ja puututaan veroparatiiseihin.

-Taataan tasa-arvoinen kohtelu kaikille, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Saatetaan tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan viipymättä. Parannetaan naisten asemaa työelämässä ja miesten asemaa kotona: pienennetään miesten ja naisten palkkaeroja, jaetaan vanhempainvapaiden kustannukset kaikkien työnantajien kesken ja jaetaan vanhempainvapaat tasaisemmin isille ja äideille.

-Kannetaan globaali vastuumme inhimillisellä maahanmuuttopolitiikalla, lisäämällä kehitysapua ja edistämällä rauhaa ulkopolitiikassa.

 

3) Kaikki mukaan päätöksentekoon

-Yhteisistä asioista täytyy päättää yhdessä. Kun enemmän ihmisiä osallistuu päätöksentekoon, ovat päätökset laadukkaampia ja ihmiset onnellisempia sekä tyytyväisempiä päätöksiin.

-Annetaan ihmisille suoria vaikutusmahdollisuuksia asiakysymyksiin kansalaisaloitteiden, kansanäänestysten ja kansalaispäätösten eli kansalaisten aloitteesta tapahtuvien kansanäänestysten kautta.

-Kehitetään kansalaisaloitetta sitovampaan muotoon, jonka myötä aloitteen sisällöstä voitaisiin järjestää sitova kansanäänestys.

-Ehkäistään syrjäytymistä osallistamalla ihmisiä päätöksentekoon. Kaikkien täytyy kokea että he pystyvät vaikuttamaan ja ovat osa yhteiskuntaa.

-Lisätään avointa ja osallistuvaa demokratiaa osallistuvan budjetoinnin, palvelupaneeleiden ja kuulemisten kautta.

-Taataan ihmisten osallistuminen päätösten valmistelusta lähtien. Lisätään kansalaisfoorumeita sekä sähköisiä kommentointimahdollisuuksia ja avataan julkinen tieto kaikkien käyttöön.

-Turvataan lähidemokratia isoissa kunnissa kaksiportaisella mallilla: Ylemmällä tasolla päätetään esimerkiksi verotuksesta, kaavoituksen suurista linjoista, terveydenhuollosta ja joukkoliikenteestä ja alemmalla tasolla (esimerkiksi kaupunginosavaltuustoissa ja -lautakunnissa) lähikaavoituksesta ja -palveluista.

-Avoimuuden on oltava päätöksenteon lähtökohta. Eduskunnan valiokuntien ja kunnan lautakuntien toiminta tulee avata julkisuudelle, vaalikampanjoille tulee asettaa tarpeeksi matalat budjettikatot ja lobbauksen sekä sidonnaisuuksien on oltava avoimia.

-Annetaan nuorten päättää. Lasketaan äänestysikärajaa viiteentoista, lisätään nuorten kuulemista ja annetaan nuorisovaltuustoille valtaa päättää.

-Hajautetaan valtaa. Estetään vallan keskittyminen muuttamalla lakia niin, että luottamushenkilön on luovuttava alemmasta luottamustoimesta ylemmän pestin saadessaan. Estetään luottamushenkilöiden ristisidonnaisuudet.

Kuva: Amro El-khatib
Kuva: Amro El-khatib
Share