Kunnallisvaaliteemat 2008

Ei toriparkkeja Turkuun

Turun toriparkin rakentamiselle ei ole olemassa mitään järkisyytä. Hullun hankkeen sijaan tulisi satsata kävelyteihin, keskustan pyöräteihin ja joukkoliikenteeseen. Suomi on demokratia ja turkulaiset vastustavat toriparkkia: EI toriparkille siis!
Mielipidemittaukset ovat useaan otteeseen todistaneet, etteivät turkulaiset halua kaupunkiinsa torin alaista parkkihallia. Valitettavasti Turun kaupunginhallitus on harhailemassa turkulaisten vastustamaa toriparkkimyönteistä tietä. Turun kehitys ei pääty kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011 vaan jatkuu toivottavasti sekä ihmisten että ympäristön kannalta suotuisana sen jälkeenkin. Keskusta ei ole näivettymässä, jos se valitsee kiinnostavat ja tuoreet vetonaulat megamarkettien sijaan. Viihtyisyyttä ja keskustan vetovoimaa voidaan lisätä puistoilla, kävelykadun laajentamisella, pyöräteillä, naapurikuntien joukkoliikenteen lisäämisellä ja mielenkiintoisilla kohteilla, ei uudella, turhalla ja kalliilla parkkisyöverillä. Turun kaupungin päättäjien periaatelinjaus ei voi olla ylipainoisuuden, melun ja ilmansaasteiden lisääntymisen salliva!
Toriparkista ei ole tehty läheskään tarpeeksi ympäristö-, kustannus- tai toteuttamisselvityksiä. Lisäksi Turun savimaaperä asettaa erityisolosuhteet rakentamiselle. Turun kaupunki, toisin sanoen veronmaksaja, voi olla korvausvelvollinen niiden haittojen osalta, jotka on selvitetty puutteellisesti, sillä Toriparkki Oy ei sitoudu korvaamaan sellaisia vahinkoja, jotka aiheutuvat kaupungille. Kaiken kukkuraksi toriparkin sisältävä asemakaavoitus on Maankäyttö- ja rakennuslain pykälien vastainen, koska se toteutuessaan nykyisessä muodossa muun muassa lisäisi ilmansaasteita autoliikenteen torin ympärillä kasvaessa, aiheuttaisi tappioita joukkoliikenteelle ja liike-elämälle, olisi epätaloudellinen ja mahdollisesti toteuttamiskelvoton, aiheuttaisi elinympäristön huomattavaa heikkenemistä sekä on yksinkertaisesti puutteellisesti selvitetty.
Kansalaiset haluavat Turun keskustaan joukkoliikennettä ja mahdollisuuksia liikkua moottoritta. Toriparkki Oy:n propagandan takana on oman voiton tavoittelu ja kylmä bisnes eikä kenenkään etu: kukaan ei saavu Turkuun toriparkin takia. Turun tulisi rohkeasti ryhtyä edelläkävijäksi ja valita terveys ja ympäristö prioriteeteiksi yksityisautoilun suosimisen ja keskustan tuhoamisen sijaan!
Lue tästä Turun Sanomien julkaisema mielipidekirjoitukseni toriparkkia koskien.

Kulttuuria on säilytettävä, luotava ja voitava nauttia

Kaikkea ei voi ostaa rahalla. Kuntalaisilla on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään ja tutustua muuhun kulttuuriin, taiteeseen ja arkkitehtuuriin. Pääsymaksut eivät saa olla este kulttuurista nauttimiselle. Sen takia kulttuurille on annettava tarpeelliset rahat, jotta kaikki saisivat osansa kulttuurin annista. Turun taudille on myös saatava päätös! Vanhat rakennukset on korjattava ajoissa, jottei niitä myöhemmin voitaisi tuhota sen tekosyyn varjolla, että niiden restauroiminen on kannattamatonta ja liian kallista. Rakennuksille on myös kehitettävä mielekästä toimintaa, jottei kaikkia Turun vanhoja taloja museoitaisi. Kuntalaisille tulee tarjota tiloja vapaasti toteuttaa itseään. Esimerkiksi bänditiloja tulee olla enemmän, eikä taidetta saa tukahduttaa bisnesmaailman alle!

Lisää vaikutusmahdollisuuksia kuntalaisille

Kunnanvaltuustossa istuu tällä hetkellä jääriä, jotka äänestävät sen mukaan, mitä puolueen johto käskee enempiä aivojaan rasittamatta tai turkulaisia kuuntelematta. Demokratiaa ja kansalaisten kuuntelemista on lisättävä. Nykyinen tilanne, jossa kaksi puoluetta päättävät muita kuulematta ei voi jatkua. Kuntalaisille on voitava tarjota suorempia mahdollisuuksia esittää mielipiteitään tilanteissa, joissa puhe otetaan todesta. Kunnan asioista päättävät eivät saa olla todellisuudesta vieraantuneita talousmyyriä, vaan heidän on tarjottava myös mahdollisuuksia keskusteluun ja otettava kuntalaisten demokraattinen mielipide todesta. Maailmaa ei pelasteta tyhjin vaalilupauksin.

On myös uskomatonta, että suuri osa Turun väestöstä koostuu nuorista ja lapsista, mutta heillä ei kuitenkaan ole käytännössä lainkaan sananvaltaa asioihin. Nuorien mielipide on otettava paremmin huomioon ja Turkuun on perustettava nuorten valtuusto päättämään nuoria koskevista asioista.

Lähisuhdeväkivalta, erityisesti naisiin kohdistuva, on saatava loppumaan

Vuonna 2005 43,5 prosenttia suomalaisista naisista ilmoitti tutkimuksessa kokeneensa vähintään kerran 15 vuotta täytettyään seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa tai tällaisella väkivallalla uhkailua. Luku on huikea. Erityisesti naisiin kohdistuva perheen sisäinen väkivalta jää monesti ilmoittamatta, sillä ihmiset kokevat sen yksityisasiaksi. Kyseessä on kuitenkin yhteiskunnan ongelma. Väkivaltaa on voitava kitkeä pois, ja erityisesti kunnalla on tähän mahdollisuus. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa laaja ihmisoikeusongelma, jonka ratkaisut löytyvät paikallistasolta, kuntien palveluista. Palveluissa on vielä pahoja puutteita. Tehokkaampaa apua tarvitsevat sekä väkivallan uhrit, tekijät että väkivaltaa kotonaan näkevät lapset. Tarvitsemme kuntapäättäjiltä jämäkkää otetta ja tahtoa oman kunnan palveluiden kehittämiseen.

Olen sitoutunut Amnestyn kunnallisvaaliehdokkaille kohdistamiin suosituksiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi.

Lista ehdokkaista : Amnestyn suositukset
Lue lisää aiheesta Amnestyn Joku raja! -kampanjan kuntavaalisivustolta.

Nuorilla ja lapsillakin on oikeus onneen

Tulevaisuuteen kannattaa panostaa – nuoriin on panostettava. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat liian vähän huomiota saanut teema, joka tulisi ottaa huomioon esimerkiksi koulujen yhdistämistä ja ryhmäkokoja mietittäessä.

Nykyajan seurausyhteiskunta ei kiinnitä tarpeeksi huomiota ongelmien syihin. Jokelan ammuskeluvälikohtauksen kaltaisia katastrofeja ei torjuta metallinpaljastimin vaan perehtymällä nuorten mielenterveysongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Ongelmat on osattava tunnistaa ja apua on annettava silloinkin, kun nuori ei sitä itse osaa tai edes ymmärrä pyytää. Koulujen ja lukioiden yhdistäminen aiheuttaa valtaisia oppilasmääriä ja suuria opetusryhmiä, jolloin syrjäytyminen ja eristäytyminen lisääntyvät väistämättä. Ainevalintojen laajuus voidaan taata myös koulujen välisellä yhteistyöllä.

Kouluterveydenhuolto ja perheille tarkoitetut palvelut on saatava nykyistä parempaan kuntoon. Kouluihin on saatava enemmän terveydenhoitajia, koulupsykologeja ja kuraattoreita, jotta jokaiselle oppilaalle järjestyisi tarpeeksi aikaa nähdä vanhempia ihmisiä. Ongelmista on voitava puhua jo varhaisessa vaiheessa, jotta ne eivät pääsisi kehittymään suuriksi. Perheille on annettava apua ajoissa, jos ongelmia on kehittymässä. Avun on oltava rohkaisevaa ja tukevaa, ei syyllistävää tai alentavaa.

Pyörällä olisit jo perillä!

Pyöräilijöiden kohtelu erityisesti Turun keskustassa on surkeaa. Autoilijoiden seassa pyöräily aiheuttaa vaaratilanteita, eikä kävelyteillä pyöräily ole sallittua. Kuntalaisia tulisi kannustaa pyöräilyyn sekä jalankulkuun, joten erityisesti keskustan ja muiden pyöräilijöille hankalien reittien uusimista kevyelle liikenteelle suotuisammiksi on syytä panostaa moninkertaisesti nykyiseen verrattuna. Autoilijoiden suhdetta pyöräilijöihin ja toisaalta pyöräilijöiden suhtautumista autoilijoihin voidaan parantaa kohentamalla liikennejärjestelyjä ja antamalla molemminpuolista liikennekasvatusta jo varhaisessa vaiheessa. Autoteihin voidaan myös maalata valkoiset viivat pyörätien merkiksi Tanskan mallin mukaan, jolloin sekä pyöräilijät että autoilijat tietävät paikkansa.

Turku tasa-arvoiseksi

Naiset ja miehet, nuoret ja vanhat, suomalaiset ja ulkomaalaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset… Edes Turussa ihmiset eivät elä läheskään tasa-arvossa keskenään. Kaikille on taattava samanvertaiset oikeudet. Lukiolaisille ja ammattikoululaisille on taattava samat lähtökohdat esimerkiksi terveellisiin elämäntapoihin ja ympäristötietoiseen arkeen. Naiset saavat yhä tänäkin päivänä uskomattoman paljon vähemmän palkkaa samasta työstä kuin miehet, mikä on myös kunnan ongelma. Ulkomaalaisille ja maahanmuuttajille taas on voitava taata riittävä suomen kielen koulutus, kulttuuriin tutustuttaminen sekä taitoja ja resursseja vastaava työpaikka. Tasa-arvon saralla on valtavasti työtä, jota on kohdistettava molemmin puolin kielekettä seisoviin osapuoliin.

Turusta reilu ja luonnonmukainen ilmastonmuutoksen vastustaja

Turku voi toimia edelläkävijänä monissa ympäristöön ja ilmastoon liittyvissä asioissa. Ympäristö tulisi ottaa huomioon kaikissa päätöksissä. Mistä ihminen on saanut päähänsä voivansa ottaa ja tuhota kaiken antamatta mitään? Reilun kaupan tuotteisiin sekä luomutuotteisiin voidaan kuntatasollakin panostaa, ja kouluihin voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön kuukausittainen kasvisruokapäivä. Energiatehokkuutta on parannettava huomattavasti, eikä joukkoliikenne jatkuvasti kohoavine lippuhintoineen voi jatkaa kulkuaan samaan suuntaan kuin tähän mennessä. Turkuun on rakennettava pikaraitiotie ja joukkoliikennettä on myös laajennettava naapurikuntien puolelle, jolloin yhteistyötä voitaisiin tiivistää ja kustannuksia jakaa.

Share