Saaras valteser 2017

Framtidens Åbo byggs idag

Natur, historia, kultur, bildning, kunnande eller den bruna ån med konstankorna – var och en älskar vår stad av olika skäl.

Jag vill bygga ett framtidsinriktat Åbo som skapar nytt och bevarar gammalt, ett Åbo där en god och hållbar vardag är möjlig för alla. Detta uppnås genom att vi bygger och rör oss på ett hållbart sätt, satsar på undervisning, sysselsättning och förebyggande tjänster, fattar beslut tillsammans och ser till att allas jämlikhet förverkligas.

Hållbar trafik och trivsam närmiljö

I ett hållbart Åbo bygger och rör vi oss på ett ekologiskt, trivsamt och obehindrat sätt. Vi ska göra Åbo till Finlands cykelhuvudstad, förverkliga spårvägen och en timmes tåget samt utöka antalet gågator. Vi ska bära vårt ansvar för att bekämpa klimatförändringen samt för vår närmiljö, djur och Östersjön. Vi ska bygga Åbo på ett attraktivt och hållbart sätt samt med respekt för historia.

Välmående genom förebyggande av problem

Vi ska förebygga marginalisering och främja sysselsättning. Vi ska förstärka Åbo som en stad för bildning och undervisning av hög kvalitet. Förebyggande tjänster ska garanteras speciellt för barn, unga, studerande och familjer och marginaliserade ska erbjudas hjälp. Vi ska satsa på att göra staden attraktiv, skapa arbetsplatser och möjliggöra en smidig vardag för familjer.

Bättre beslut genom bättre demokrati

Åboborna ska få delta i beslutsfattandet redan i förberedelsestadiet, så att allt kunnande kan utnyttjas. Vi ska ha mera närdemokrati, folkomröstningar, öppenhet i beslutsfattandet, deltagandemöjligheter och höranden. Vi ska inkludera stadens arbetare, studerande och ungdomsfullmäktige i beslutsfattandet på ett bättre sätt.

Jämlika städer är framgångsrika

Ingen ska diskrimineras i Åbo. Med hjälp av bostads- och sysselsättningspolitik samt gratis lågtröskeltjänster ska vi minska välfärdsskillnaderna och avlägsna fattigdomen. I alla beslut och rekryteringsprocesser ska jämlikhet mellan generationer och kön beaktas. Det är skäl att oftare välja kvinnor speciellt till ledarposter. Nolltolerans ska gälla för rasism och vi ska ta hand om integreringen av invandrarna.

Share