Teman inför kommunalvalet 2012

Jag vill vara med om att bygga ett ekologiskt och demokratiskt Åbo var stadens historia tas i hänsyn. Jag vill även vara med om att bygga en stad var det finns utrymme för spårvagn, gamla byggnader, djur, natur, olika människor, förebyggande service, cyklar, grön ekonomi och folkomröstningar. Åbo bör byggas till en stad var alla har möjligheten att vara lyckliga. Det här gäller både människor, djur och naturen.

1. Ett Åbo var det byggs, bevaras och rörs på sig

Historia, kultur och naturen är Åbos trumfkort och vi bör bygga på denna bild. Man bör förnya Åbo centrum med människornas, och inte bilarnas villkor. I ett trivsamt och grönt Åbo finns det cykelvägar, vandringsrutter, kollektivtrafik och fritt område att vistas i. Byggandet bör vara både estetiskt och ekologiskt.

 • Vi bör bygga en snabbspårvagn, ett väl utspritt cykelvägsnätverk och gågator.
 • Nej för torgparken. Vi bör göra torgområdet mer trivsamt – omedelbart.
 • Gamla värdefulla byggnader och viktiga rekreationsområden bör upprätthållas med klok byggnadspolitik.
 • Nybyggandet bör vara kålneutralt och komplettera den nuvarande stadsbilden.

2. Ett Åbo som skyddar naturen, klimatet och djuren

Åbo bör försöka vara en föregångare inom ekologi: Vår stad bör vara en naturvänlig förebild. Ett  grönt Åbo är djurens och människornas kommun.

 • Vi bör bygga moderna nätverk för naturskyddandet och skydda Östersjön aktivt bl.a. med att stöda återvinningen av näringsämnen inom jordbruket, stöda ekologisk produktion och effektiv avfallshantering.
 • Åbo bör binda sig till utsläppsförminskningar som bygger sig på klimatvetenskap. Förnybar energi bör användas.
 • Staden bör använda rejäla handelns probukter, ekologiskt närmat och vegetarisk mat.
 • Vi bör försöka gå i direktion mot kålneutralhet och inga utsläpp. Vi bör minska på konsumtionen.

3. Ett lyckligt och jämställt Åbo, som tar hand om sina invånare

Staden finns för stadsborna och inte andra vägen runt. Beslutsfattande som förebygger problemen minskar inte bara kostnaderna utan även mänskligt lidande. De trevliga kommunerna har framgång: Åbo bör kunna erbjuda alla sina invånare möjligheten att leva ett lyckligt liv.

 • För att förebygga problem bör man satsa på kultur, motionsmöjligheter, skolhälsovård och de ungas mentalhälsovård.
 • I Åbo bör alla behandlas jämlikt. Vi bör ta hand om att kommunreformerna främjar jämlikhet. Man bör ingripa i familjevåld.
 • Åbo bör formas till ett centrum av grön ekonomi som lockar företag, stöder entreprenörskap samt studeranden och var det föds nya arbetsplatser.
 • Varje åbobo bör ha chansen till flexibel och tillgänglig service.

 

Hur kan vi nå detta?

Makten till folket – Närdemokrati och direkta påverkningsmöjligheter

Vi bör göra Åbo till öppenhetens och demokratins föregångare – med detta kommer vi att försäkra bättre beslut, vilka även invånarna binder sig till. Man bör ha möjligheten att påverka beslutsfattandet på alla nivåer, från planeringen till uppföljningen.

 • Vi bör bygga en ny slags närdemokrati: Stadsdelsfullmäktigen, deltagande budgetering och möjligheter att påverka på internet.
 • Vi bör öka på öppenheten: De olika nämndernas möten bör vara öppna, fullmäktigemöten läggas upp på Internet och beslutsfattarnas bindningar publiceras.
 • Åbo bör ordna direkta folkomröstningar om saker som invånarna är engagerade i. Man bör gynna invånarnas aktivitet att göra initiativ för omröstningar.
 • Man bör aktivt ge ut information om beslut och saker som är inom planering. Man bör ordna möten med stadsledarna, servicepaneler, juryn för invånarna, konsensuskonferenser och möjligheter för de unga att påverka.
Share